Toshiba 250 Ton, 1994
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
Toshiba 250 Ton